นิติรัฐกับอำนาจในการตราพระราชกำหนด : บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพระราชกำหนดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2546 / อมร จันทรสมบูรณ์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546. - 183 หน้า.

9745708569


การตรากฎหมาย -- ไทย.
อากรสรรพสามิต -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
โทรคมนาคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT2516 / .น636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544