แปลงรูป เปลี่ยนราก : บริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 / แกรี่ แอล. วอมสลีย์ ... [และคนอื่น ๆ] ; อัมพร ธำรงลักษณ์ บรรณาธิการแปล. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2546. - 387 หน้า.

9745708062


การบริหารรัฐกิจ
ระบบราชการ -- สหรัฐอเมริกา.


สหรัฐอเมริกา -- การเมืองและการปกครอง.

JF1358 / .ป843

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544