ฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = Database for Thailand's Constitution Drafting Assembly Records : Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) / [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] : อำนวยการผลิตโดย มูลนิธิอาเซีย, สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ ถวิลวดี บุรีกุล ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2542?] - 1 ซีีดีรอม : สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่ม.


สภาร่างรัฐธรรมนูญ.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- การประชุม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544