มานพ นักการเรียน.

พระพุทธศาสนากับวิทยาการร่วมสมัย = Buddhism and the contemporary knowledge / มานพ นักการเรียน ผู้เขียน ; สำรวย นักการเรียน บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546. - 240 หน้า : ภาพประกอบ.

9745758493


พุทธศาสนา -- แง่สังคม -- ไทย.
พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

BQ4570.ส6 / ม633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544