ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ.

ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic performance based budgeting : SPBB) และกรณีตัวอย่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข / ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

9741325312


กรมควบคุมโรค--การจัดสรรเงินและรายจ่าย.


ส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการ
งบประมาณแบบแผนงาน -- ไทย.


ไทย -- การจัดสรรเงินและรายจ่าย

JQ1745 / .ช645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544