ทิพย์ชนก รัตโนสถ.

คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน / ทิพย์ชนก รัตโนสถ. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546. - 171 หน้า.

9749645448


หุ้นส่วน -- ไทย.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- ไทย.

KPT1045 / .ท63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544