เศรษฐศาสตร์สาธารณะ = Public economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์. - ฉบับปรับปรุง. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. - 2 เล่ม. ภาพประกอบ.

9746453521 9746453548


การคลังสาธารณะ.
งบประมาณ.
หนี้สาธารณะ.
ภาษีอากร

HJ191.ท92 / ส68 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544