ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ.

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ = [Quantitative analysis for management] / ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ. - [กรุงเทพฯ] : สุมนพับลิชชิ่ง, 2546. - 190 หน้า : ภาพประกอบ.


การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

HD30.25 / .ป423

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544