สุพรรณี ไชยอำพร.

บทบาทขององค์การเอกชนสาธารณประโยชน์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน / โดย สุพรรณี ไชยอำพร. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543. - 33 หน้า.


องค์การไม่หวังผลกำไร -- ไทย.
สังคมสงเคราะห์สำหรับเยาวชน -- ไทย
สังคมสงเคราะห์โดยเอกชน -- ไทย

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544