สุรพล นิติไกรพจน์.

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546. - 19, 270 แผ่น : ภาพประกอบ.


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.

KPT4516 / .ส743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544