พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 พร้อมด้วยประกาศและระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา / คำแปลภาษาอังกฤษ วิชัย นิมมานสมบูรณ์ = Trade Secret Act B.E. 2545 (A.D. 2002) including notification of the Department of Intellectual Property, regulations of the Department of Intellectual Property / English translation by Wichai Nimmansomboon. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546. - 92 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9742031738


ความลับทางการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
Trade secrets -- Law and legislation -- Thailand.

KPT843.3.ก352545ก4 / 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544