แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

กฎหมายและข้อควรระวังของแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546. - 244 หน้า.

ชื่อเรื่องที่ปกนอกและสัน: กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล.

9749645499


กฎหมายการแพทย์ -- ไทย.
การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3018 / .ส85 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544