สมยศ เชื้อไทย.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับใช้เรียน พร้อมประวัติและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับ / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใช้เรียน สมยศ เชื้อไทย. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546. - 232 หน้า.

9749645669


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ส44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544