วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, 2475-

กฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546. - 280 หน้า : ภาพประกอบ.

9749645588


กฎหมายการแพทย์ -- ไทย.

KPT3100 / .ว627

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544