รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดทำโดย โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน. - [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2538. - 109 แผ่น.


กฎหมาย -- ไทย -- สาระสังเขป
กฎหมายมหาชน -- ไทย -- สาระสังเขป.

K38 / .ธ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544