บุญร่วม เทียมจันทร์.

ทำอย่างไรเมื่อไปโรงพัก : คู่มือประชาชนกับตำรวจ / บุญร่วม เทียมจันทร์. - พิมพ์ครั้งที่ 8, (ปรับปรุงใหม่). - กรุงเทพฯ : บริษัทประชุมช่าง จำกัด, 2546. - 141 หน้า.

9749145119


กฎหมาย -- ไทย -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.
ระเบียบปฏิบัติราชการตำรวจ -- ไทย.
คดีและการสู้คดี -- ไทย -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.

KPT72 / .บ72 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544