ไทย-เวียดนาม : ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่กระชับแน่น หลังสหภาพโซเวียตล่มสลายจนถึงปัจจุบัน / โดย ศูนย์ศึกษาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2546. - 10, 143 หน้า.

9745708526


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เวียดนาม.
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- เวียดนาม.

DS575.5.ว8 / ท94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544