นพดล เฮงเจริญ, 2492-

ศาลรัฐธรรมนูญไทยกับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง / โดย นพดล เฮงเจริญ = The Thai Constitutional Court's role in relation to political parties and elections / Nopadol Heang-Jareon ; translated by Apimuk Sukprasit. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 16, 18 หน้า.

เอกสารประกอบการประชุม 19th Annual Round Table Discussion on Constitutional Courts under the topic "the Constitution and Elections" during 12-13 September B.E. 2546 (2003) มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
Constitutional courts -- Thailand.
กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.
Election law -- Thailand.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544