สุรพล ไตรเวทย์.

คำอธิบายพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 / สุรพล ไตรเวทย์. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546. - 104 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9749645332


ความลับทางการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT843.3 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544