มานิตย์ จุมปา.

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง / มานิตย์ จุมปา. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546. - 620 หน้า : ภาพประกอบ.

9749645723


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .ม6363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544