เอื้อน ขุนแก้ว.

คู่มือการศึกษากฎหมายฟื้นฟูกิจการ / โดย เอื้อน ขุนแก้ว. - [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547. - 255 หน้า.


การฟื้นฟูบริษัท -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT1147 / .อ83

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544