สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหลักทางการเมืองและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง, 2547. - 410 หน้า : ภาพประกอบ.

9749184203


องค์การมหาชนอิสระ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ส683

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544