หัตถพงศ์ เทียมพันธ์พงศ์.

การส่งเสริมการลงทุนโดยใช้มาตรการหักค่าสึกหรอและค่่าเสื่อมราคา = Investment promotion : tax depreciation / โดย หัตถพงศ์ เทียมพันธ์พงศ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 5, 85 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


มาตรการทางภาษีอากร -- ไทย.
การหักค่าเสื่อมราคา.

HJ2331.ท9 / ห63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544