สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. ... : รวบรวมจากบทความที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำและเผยแพร่ / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์. - กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2546- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2546-

9743385282


การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
คุณภาพชีวิต -- ไทย.


ไทย -- ประชากร.
ไทย -- ภาวะสังคม -- 2546.

HB3644.55.ก3 / ส47

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544