การตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย นวลน้อย ตรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546. - 312 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ .

9741332386 (2547)


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.
การทุจริตทางการเมือง -- ไทย.
การสืบสวนการทุจริต -- ไทย.

JQ1745.ก55ฉ5 / ก63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544