บทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนในการเลือกตั้งระบบใหม่ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546. - ก-ฑ, 250, [9] หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ .

9744491833 (2547)


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.


พรรคการเมือง -- ไทย.
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง -- ไทย.
การเลือกตั้ง -- ไทย.

JQ1749.ก5 / บ33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544