ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารและเสถียรภาพของรัฐบาล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย มนตรี รูปสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546. - ก-ค, 171 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ .

9741332734 (2547)


การแยกใช้อำนาจ -- ไทย.
อำนาจนิติบัญญัติ -- ไทย.
อำนาจบริหาร -- ไทย.
เสถียรภาพทางการเมือง -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
การปกครองระบบรัฐสภา -- ไทย.

KPT2270 / .ค56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544