การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546. - 185 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ .

9741332726 (2547)


สิทธิพลเมือง -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทย.

KPT2460 / .ก95

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544