บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

หลักการใช้อำนาจขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : รายงานผลการวิจัย / โดย บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546. - ก-ฐ, 126 หน้า.

9747725258


สิทธิมนุษยชน
การกระทำของรัฐ
สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

JC571 / .บ725

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544