พิชชา บัวแย้ม, 2520-

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ชุมชนด้านกายภาพโดยใช้เทคนิคการประเมินชุมชนอย่างรวดเร็วในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยมือ : กรณีศึกษาตำบลท่าช้าง กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี = People's participation process in physical analysis with the integration of RRA and manual GIS : a case study of Tambon Tachang, Amphoe Sawangweerawong, Changwat Ubonratchatani / โดย พิชชา บัวแย้ม. - [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 12, 247 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่.

วิทยานิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.

9743685162


การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- อุบลราชธานี
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี


ท่าช้าง (อุบลราชธานี)

HN700.592.พ6 / พ613

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544