นฤมล พินเนียม.

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชนบท = Research methodology in rural technology / โดย นฤมล พินเนียม. - [ปทุมธานี] : ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2545. - 56, 18, 2 แผ่น : ภาพประกอบ.


วิจัย
เทคโนโลยี -- วิจัย.

Q180.ก1 / น44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544