คู่มือ(สอบ)พนักงาน อบต. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2547. - 687 หน้า.

ชื่อเรื่องที่สัน: คู่มือสอบพนักงาน อบต. : วิชาเฉพาะตำแหน่ง.

9745044121


การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย.

KPT2920 / .ค746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544