วีนัส พีชวณิชย์.

สถิติพื้นฐานสำหรับนักสังคมศาสตร์ : พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล = Fundamental statistics for social scientists using Microsoft Excel / วีนัส พีชวณิชย์, สมจิต วัฒนาชยากูล, เบญจมาศ ตุลยนิติกุล. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท โฟร์พริ้นติ้ง จำกัด, 2547. - 552 หน้า : ภาพประกอบ.

9749182626


สังคมศาสตร์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ
สังคมศาสตร์ -- ระเบียบวิธีทางสถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์.

HA29.5 / .ว63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544