พัชรี สิโรรส.

กรณีศึกษานโยบายสาธารณะของไทย = Thai public policy case studies / พัชรี สิโรรส. - [กรุงเทพฯ] : โครงการปริญญาโทสำหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. - iv, 76 หน้า.

9745725951


นโยบายของรัฐ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี

JQ1745.ก55น4 / พ62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544