โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2520-

แรงงานรับจ้างในไร่อ้อย : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย โอฬาร ถิ่นบางเตียว. - [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546. - 35 แผ่น. - ชุดโครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย รายงานวิจัยกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร .


อุตสาหกรรมอ้อย -- ไทย -- ลูกจ้าง.
คนงานในการเกษตร -- ไทย -- ชลบุรี -- ภาวะเศรษฐกิจ.
คนงานในการเกษตร -- ไทย -- ชลบุรี -- ภาวะสังคม.
สังคมสงเคราะห์ชนบท -- ไทย -- ชลบุรี.
คนยากจน -- บริการ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

HD8039.อ52ท9 / อ95

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544