เฉลิมศักดิ์ บุญนำ.

คนจนในธุรกิจยางพารา : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย เฉลิมศักดิ์ บุญนำ. - [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546. - 51 แผ่น. - ชุดโครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย รายงานวิจัยกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร .


คนงานในอุตสาหกรรมยาง -- ไทย (ภาคใต้) -- ภาวะเศรษฐกิจ.
คนยากจนในชนบท -- ไทย (ภาคใต้)
คนยากจน -- บริการ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

HD8039.ย62ท9 / ฉ47

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544