ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.

คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546. - 3, 153 หน้า.

9742032289


การขายโดยตรง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การตลาดขายตรง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3420.ข64 / ธ645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544