อโณทัย อาตมา.

ใช้ธรรมะกับการเมือง / โดย อ. อโณทัย. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546. - 279 หน้า : ภาพประกอบ. - งานค้นคว้าธรรมะและชีวิตท่านพุทธทาส. ชุดที่ 2 ; ล. 3 .

9749130332


พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.


พุทธศาสนากับการเมือง

BQ4570.ก55 / อ93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544