หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ / [ถอดความและ]เรียบเรียง สิริกุล บรรพพงศ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545-2546. - 2 เล่ม.

ถอดความและเพิ่มเติมข้อมูลจากหนังสือ: Global biodiversity outlook / สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ.

ล. 1. ความเป็นมาและเนื้อหาของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ -- ล. 2. การปฏิบัติงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ.

9742292116 9749623223


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ค.ศ. 1992)


การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544