สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

คู่มือประมวลรัษฎากร 2547 = [Code of revenue manual] / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2547. - เล่ม : ภาพประกอบ.

ล. 1. ประมวลรัษฎากร -- ล. 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- ล. 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- ล. 4. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- ล. 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ล. 6. ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์.

9749190416


รัษฎากร -- ไทย.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3550 / .ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544