สิริกุล บรรพพงศ์.

ประเทศไทยกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ / เรียบเรียง สิริกุล บรรพพงศ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545. - 28 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9742292183


อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ค.ศ. 1992)


ความหลากหลายทางชีวภาพ -- ไทย.
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544