รัชดาพร คณิตพันธ์.

การปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต = Thammasat University at Rangsit Campus urban revitalization : รายงานการวิจัย / โดย รัชดาพร คณิตพันธ์, นิรันดร ทองอรุณ, วิจิตรบุษบา มารมย์. - [ปทุมธานี] : โครงการวิจัยสถาบัน ฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี [มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547?] - 2 เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

ล. 1. รายงานการวิจัย -- ล. 2. บทความสรุป.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--การวางแผน.

LG395.ก231 / ร62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544