รัฐปกรณ์ นิภานันท์.

การระงับข้อพิพาททางภาษีตามประมวลรัษฎากร : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ = Taxes disputes resolution according to Thai Revenue Code : comparative study on English law / โดย รัฐปกรณ์ นิภานันท์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 11, 254 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743687092


การอุทธรณ์ภาษีอากร -- ไทย.
การอุทธรณ์ภาษีอากร -- อังกฤษ.
กระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร -- ไทย.
กระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร -- อังกฤษ.

KPT3690 / .ร633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544