ปัญจพัฒน์ บัวพวงชน, 2517-

บทบาทที่ปรึกษากฎหมายในคดีอาญาในการเสนอความจริงต่อศาลเยาวชนและครอบครัว = The role of legal advisers in criminal case for presenting facts to the Juvenile and Family Courts / โดย ปัญจพัฒน์ บัวพวงชน. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 6, 248 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743687734


ทนายความ -- ไทย.
ทนายความ -- สหรัฐอเมริกา.
ทนายความ -- อังกฤษ.
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เยาวชนที่กระทำผิด.
การกระทำผิดของเยาวชน.

KPT1630 / .ป622

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544