บุญคง เพชรดาวรุ่ง, 2506-

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Comparative study on central administration in the Kingdom of Thailand and Lao People Democratic Republic / โดย บุญคง เพชรดาวรุ่ง. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 8, 186 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743687076


กฎหมายปกครอง -- ไทย.
ส่วนราชการ -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ลาว.
ส่วนราชการ -- ลาว.
การบริหารรัฐกิจ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ลาว -- การเมืองและการปกครอง.

KPT2860 / .บ722

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544