ฉัทปณัย รัตนพันธ์, 2518-

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ : ศึกษาการกำหนดฐานความผิดและการดำเนินคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ = Computer crime and its proceedings / โดย ฉัทปณัย รัตนพันธ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 6, 99 แผ่น.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- ไทย.
เทคโนโลยีกับกฎหมาย.

KPT80.ค53 / ฉ633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544