การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ / สุปาณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, 2547. - ก-ค, 761 หน้า : ภาพประกอบ.

9749197550


การพยาบาล.

WY100 / .ก68 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544