ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง.

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พร้อมคำอธิบายรายมาตรา และ พระราชบัญญัิติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 / คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และคณะ. - กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2546. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

9747287773


กฎหมายปกครอง -- ไทย.
ส่วนราชการ -- ไทย.
การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย.

KPT2860 / .ท636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544