เจาะลึกฎีกาเช็ค : คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน พร้อมหมายเหตุข้อกฎหมายที่สำคัญ / รวบรวมโดย สมชาย พวงภู่. - พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2546. - 264 หน้า.

ชื่อเรื่องที่ปกนอกและสัน: เจาะลึกฎีกาเช็คพร้อมหมายเหตุข้อกฎหมายที่สำคัญ : คู่มือนักกฎหมาย.

974914385X


เช็ค -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.
คำพิพากษาศาล (ย่อ) -- ไทย.

KPT939.ก58 / 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544