สุจิต ปัญญาพฤกษ์, 2514-

หลักแพ่งและพาณิชย์ / สุจิต ปัญญาพฤกษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547?] - 228 หน้า.


กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

KPT500 / .ส73 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544